Bootstrap 进度条 • 默认进度条

  进度条可用于向用户显示它在过程中走了多远/占了多少空间。
  要创建默认进度条,请将 .progress 类添加到容器元素,并将 .progress-bar 类添加到其子元素。 使用 CSS width 属性设置进度条的宽度:
  <div class="container-fluid">
    <div class="progress">
     <div class="progress-bar" style="width:30%"></div>
    </div>
    <div class="progress">
     <div class="progress-bar" style="width:50%"></div>
    </div>
    <div class="progress">
     <div class="progress-bar" style="width:90%"></div>
    </div>
  </div>
  
  输出结果如下:
 • 进度条高度

  默认情况下,进度条的高度为16px;使用 CSS height 属性进行更改;请注意,必须为进度容器和进度栏设置相同的高度:
  <div class="container-fluid">
    <div class="progress">
     <div class="progress-bar" style="width:30%"></div>
    </div>
    <div class="progress" style="height:20px">
     <div class="progress-bar" style="width:50%;height:20px"></div>
    </div>
    <div class="progress" style="height:40px">
     <div class="progress-bar" style="width:70%;height:40px"></div>
    </div>
  </div>
  
  输出结果如下:
 • 进度栏标签

  在进度栏中添加文本以显示可见的百分比:
  <div class="container-fluid">
    <div class="progress">
     <div class="progress-bar" style="width:70%">70%</div>
    </div>
  </div>
  
  输出结果如下:
  70%
 • 彩色进度条

  默认情况下,进度条为蓝色(主要); 使用 Bootstrap 背景类改变进度条的颜色:
  <div class="container-fluid">
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar" style="width:10%">蓝色</div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-success" style="width:20%">绿色</div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-info" style="width:30%">绿松石</div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-warning" style="width:40%">橙色</div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-danger" style="width:50%">红色</div>
   </div>
   <div class="progress border">
    <div class="progress-bar bg-white" style="width:60%">白色</div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-secondary" style="width:70%">灰色</div>
   </div>
   <div class="progress border">
    <div class="progress-bar bg-light" style="width:80%">浅灰色</div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-dark" style="width:90%">深灰色</div>
   </div>
  </div>
  
  输出结果如下:
  蓝色
  绿色
  绿松石
  橙色
  红色
  白色
  灰色
  浅灰色
  深灰色
 • 条纹进度条

  使用 .progress-bar-striped 类向进度条添加条纹:
  <div class="container-fluid">
    <div class="progress">
     <div class="progress-bar progress-bar-striped" style="width:30%"></div>
    </div>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar bg-success progress-bar-striped" style="width:40%"></div>
    </div>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar bg-info progress-bar-striped" style="width:50%"></div>
    </div>
    <div class="progress">
     <div class="progress-bar bg-warning progress-bar-striped" style="width:60%"></div>
    </div>
    <div class="progress">
     <div class="progress-bar bg-danger progress-bar-striped" style="width:70%"></div>
    </div>
  </div>
  
  输出结果如下:
 • 动画进度条

  添加 .progress-bar-animated 类为进度条设置动画:
  <div class="container-fluid">
    <div class="progress">
     <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" style="width:40%"></div>
    </div>
  </div>
  
  输出结果如下:
 • 多个进度条

  进度条也可以堆叠:
  <div class="container-fluid">
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-success" style="width:40%">
     绿色
    </div>
    <div class="progress-bar bg-warning" style="width:10%">
     橙色
    </div>
    <div class="progress-bar bg-danger" style="width:20%">
     红色
    </div>
   </div>
  </div>
  
  输出结果如下:
  绿色
  橙色
  红色