PHP ReflectionGenerator::getExecutingLine 反射函数 • 定义和用法

  ReflectionGenerator::getExecutingLine - 获取生成器当前正在执行的行
 • 版本支持

  PHP4 PHP5 PHP7
  不支持 不支持 支持
 • 语法

  ReflectionGenerator::getExecutingLine( void )
  
  ReflectionGenerator::getExecutingLine() 获取生成器当前正在执行的行号。
 • 参数

  参数 必需的 描述
 • 返回值

  返回生成器中当前正在执行的语句的行号。
 • 示例

  class GenExample
  {
    public function gen()
    {
      yield 1;
    }
  }
  
  $gen = (new GenExample)->gen();
  
  $reflectionGen = new ReflectionGenerator($gen);
  
  echo "Line: {$reflectionGen->getExecutingLine()}";
  
  
  尝试一下
 • 相关页面

  ReflectionGenerator::getExecutingGenerator() - 获取执行中的Generator对象
  ReflectionGenerator::getExecutingFile() - 获取当前正在执行的生成器的文件名