Python break 关键字 • 定义和用法

  break 关键字用于跳出 for循环或while 循环 或者 代码块。
 • 实例

  如果i大于3,则结束循环:
  for i in range(9):
   if i > 3:
    break
   print(i)
  
  
  尝试一下
 • 更多例子

  跳出while循环:
  i = 1
  while i < 9:
   print(i)
   if i == 3:
    break
   i += 1
  
  
  尝试一下
 • 相关页面

  Python 教程:Python for循环
  Python 教程:Python while循环