Python exec() 函数 • 定义和用法

  exec() 函数执行指定的Python代码。 exec() 函数接受较大的代码块,与 eval() 仅接受单个表达式的函数不同
 • 实例

  执行一段代码:
  x = 'name = "John"\nprint(name)'
  exec(x)
  
  尝试一下
 • 句法

  exec(object, globals, locals)
  
 • 参数值

  参数 必需的 描述
  object 字符串或代码对象
  globals 包含全局参数的字典
  globals 包含局部参数的字典
 • 相关页面

  getattr() - 获取属性值。
  hasattr() - 检查属性值是否存在。
  setattr() - 设置属性值。