Redis Hash HGETALL 命令 • 描述

  Hash HGETALL 命令用于获取存储在键处的哈希的所有字段和值。在返回的值中,每个字段名后面都跟着它的值,因此答复的长度是哈希值的两倍。
 • HGETALL句法

  以下是Redis HGETALL命令的基本语法。
  
  redis 127.0.0.1:6379> HGETALL KEY_NAME 
  
  
 • 返回值

  数组答复,存储在哈希表中的字段及其值的列表,或者当键不存在时为空列表。
 • 例子

  
  redis 127.0.0.1:6379> HSET myhash field1 "foo" 
  (integer) 1 
  redis 127.0.0.1:6379> HSET myhash field2 "bar" 
  (integer) 1 
  redis 127.0.0.1:6379> HGETALL myhash 
  1) "field1" 
  2) "foo" 
  3) "field2" 
  4) "bar"