Perl getservent 函数 • 描述

  getservent 此函数从服务条目列表中获取下一个条目,返回-($name,$aliases,$port_number,$protocol_name),此调用通过/etc/services文件进行迭代。
 • 句法

  以下是此函数的简单语法-
  
  getservent
  
  
 • 返回值

  此函数在错误时返回undef,否则在标量上下文中返回服务名称,在错误时返回空列表,否则在列表上下文中返回服务记录(名称,别名,端口号,协议名称)。
 • 示例

  以下是显示其基本用法的示例代码-
   
  while(($name, $aliases, $port_number, $protocol_name) = getservent()) {
    print "Name = $name\n";
    print "Aliases = $aliases\n";
    print "Port Number = $port_number\n";
    print "Protocol Name = $protocol_name\n";
  }
  
  
  尝试一下
  执行结果:
  
  Name = tcpmux
  Aliases = 
  Port Number = 1
  Protocol Name = tcp
  Name = echo
  Aliases = 
  Port Number = 7
  Protocol Name = tcp
  Name = echo
  Aliases = 
  Port Number = 7
  Protocol Name = udp
  Name = discard
  Aliases = sink null
  Port Number = 9
  Protocol Name = tcp
  Name = discard
  Aliases = sink null
  Port Number = 9
  Protocol Name = udp