Perl scalar 函数 • 描述

  scalar 此函数强制EXPR的评估在标量上下文中进行,即使它通常可以在列表上下文中运行也是如此。
 • 句法

  以下是此函数的简单语法-
  
  scalar EXPR
  
  
 • 返回值

  此函数返回标量。
 • 示例

  以下是显示其基本用法的示例代码-
   
  @a = (1,2,3,4);
  @b = (10,20,30,40);
  
  @c = ( @a, @b );
  print "1 - Final Array is @c\n";
  
  @c = ( scalar(@a), scalar(@b) );
  print "2 - Final Array is @c\n";
  
  
  尝试一下
  执行以上代码后,将产生以下结果--
  
  1 - Final Array is 1 2 3 4 10 20 30 40
  2 - Final Array is 4 4